Bộ cảm biến nhiệt độ bao gồm các cảm biến nhiệt độ như pt100, pt500, pt1000, ni500 ….Can nhiệt như can k , s, b, r…Các bộ cảm biến nhiệt độ này dùng để đo nhiệt độ tại các khu vực nhà máy

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.